top of page
Head Line BG.png

เป้าหมายของเรา

เผยแพร่ความรู้และทักษะผ่านการศึกษา

มอบโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นักเรียนจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน

ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมากขึ้น

bottom of page